blog

V češtině se v mnoha školách vyučuje jako hlavní cizí jazyk britská angličtina. Možná si někteří kladete otázku, proč tomu tak je a proč třeba nejsou kurzy zaměřené více na americkou angličtinu nebo jiné formy tohoto globálního jazyka.

Historicky je tato preference spjata s kulturními a ekonomickými vazbami mezi Českem a Velkou Británií. Britská angličtina se také považuje za jakousi

Historické důvody

Vliv historických událostí na výběr výuky britské angličtiny ve školách je značný. Už během období První republiky (1918-1938) mělo Československo velmi blízké vztahy s Velkou Británií. Britská kultura, vzdělání a jazyk měly velký vliv na českou inteligenci a školní systém. Mnoho českých studentů odjíždělo studovat do Anglie a čerpali z tamních vědomostí a zkušeností.

Po druhé světové válce, i přes nástup komunistického režimu, zůstala angličtina významným prvkem v českém vzdělávacím systému. Ačkoliv byla povinná znalost ruštiny, angličtina si udržela své místo jako jazyk, který otvíral dveře do světa. Začátek sametové revoluce v roce 1989 přinesl návrat k širšímu učení angličtiny. Opětovně se navazovaly kontakty s britskými vzdělávacími institucemi, což opět posílilo preferenci britské angličtiny.

Jedním z významných faktorů pro volbu britské angličtiny byla literatura a kulturní dědictví. Díla jako Shakespeare, Austenová nebo Dickens se staly nedílnou součástí středoškolských čítanek. Tímto způsobem se nejenže učí jazyk, ale také se prohlubuje kulturní rozhled studentů.

„Britská angličtina je považována za 'královskou' angličtinu, což dodává určitou prestiž a hodnotu studentům, kteří se ji naučí,“ říká Jan Novák, filolog a pedagog na Univerzitě Karlově.

Během posledních desetiletí se významným způsobem změnila i média. Britské televize, rádia a internetové stránky se staly dostupnějšími a populárnějšími, čímž se stále více studentů setkává s britskou angličtinou i mimo školní lavice. Tím se stává její učení přirozenější a příjemnější.

Britská angličtina má své pevné místo i v českém byznysu a mezinárodních vztazích. Historické a ekonomické vazby mezi ČR a Velkou Británií jsou stále velmi silné. Velké množství českých společností spolupracuje s britskými partnery, a to zvyšuje potřebu znalosti britštiny. Proto je jedním z prioritních jazyků, který se mladým lidem doporučuje učit, aby byli konkurenceschopní na mezinárodním trhu práce.

Vliv historických důvodů na volbu britské angličtiny jako preferovaného cizího jazyka ve školách se tedy odehrává na několika úrovních – od kulturního dědictví, přes vzdělávací vazby, až po praktické důvody spojené s médii a ekonomickými vztahy. Tento pevný základ umožňuje českým studentům získat nejen jazykové, ale i kulturní kapacity, kterými se mohou pochlubit na mezinárodní scéně.

Lingvistické aspekty

Když se na školách učí britská angličtina, jedním z klíčových důvodů je jazyková jasnost a konzistence. Britská angličtina má více stabilní a předvídatelnou gramatiku a výslovnost ve srovnání s americkou angličtinou. Výslovnost britské angličtiny je často považována za „spisovnou“ nebo „standardní“. Díky tomu se studenti mohou snadněji soustředit na učební materiály a pravidla bez zmatků způsobených regionálními variacemi.

Jedním z příkladů je výslovnost samohlásky „a“ ve slovech jako „dance“ a „path“. Britská angličtina používá dlouhý, otevřený vokál, zatímco americká angličtina preferuje krátký vokál. Tento kontrast je pro studenty často komplikovaný k pochopení, když jsou vystaveni více variantám jazyka najednou. Podobně se britská angličtina drží tradičních pravopisných pravidel, například používání „our“ místo amerického „or“ v slovech jako colour a flavour.

Také přízvuky jsou u britské angličtiny jasně definovány a standardizovány. Zjednodušuje to proces učení a zároveň zajišťuje, že studenti budou rozumět a používat jednotný jazyk. Naučit se přizpůsobit různé přízvuky a intonace tak není pro studenty velkou překážkou. Dále, britská angličtina má tendenci zachovat formality v komunikaci, jako je používání zdvořilostních frází a kompletní gramatických struktur, což je důležitým aspektem jazykového vývoje dětí a mladých dospělých.

Někteří lingvisté, včetně těch z Cambridge University, také věří, že britská angličtina je bohatší na idiomatické výrazy a slovní hříčky, což přispívá k rozvoji kreativního myšlení studentů.

„Studium britské angličtiny může studentům poskytnout hlubší porozumění kulturním nuancím a jemnostem jazyka,“ říká Dr. Emily Simmons, vedoucí katedry lingvistiky na Cambridge University.
Dále, učební materiály a texty v britské angličtině bývají často detailnější a pečlivěji strukturované.

V kontextu výuky jazyků je také důležité zmínit, že britská angličtina má dlouhou tradici v oblasti výuky a zkoušek. Cambridge English zkoušky jsou například velmi rozšířené a uznávané mezinárodně. To znamená, že studenti, kteří se učí britskou angličtinu, mají snadnější přístup k celosvětově uznávaným certifikacím, zatímco se připravují na akademickou nebo profesionální budoucnost.

Výuka britské angličtiny má své výhody nejen na akademické úrovni, ale i v běžné komunikaci. Díky své stabilitě a pevným pravidlům se studenti učí efektivněji a s menším zmatkem. To vše přispívá k tomu, že britská angličtina je preferovanou volbou v českých školách a nabízí studentům silný základ pro jejich jazykový rozvoj.

Kulturní vliv

Kulturní vliv

Kulturní vliv Velké Británie na výběr britské angličtiny ve školách nemůže být přehlédnut. Mnoho lidí zapomíná, že anglický jazyk není jen nástrojem komunikace, ale také nositelem bohaté literární a kulturní tradice. Představte si studenty, kteří čtou Shakespeara, Jane Austenovou nebo Charlese Dickense v originále. Taková zkušenost jim nejen rozšiřuje slovní zásobu, ale také jim poskytuje hlubší pochopení anglické kultury a historie.

Moderní britská kultura má také své místo. Populární hudební kapely jako Beatles nebo Rolling Stones a současní autoři jako J.K. Rowlingová nebo Ian McEwan k tomu přispívají. Tyto kulturní ikony ovlivňují celosvětovou společnost a přinášejí do domovů po celé planetě čeští studenti nejsou výjimkou. Když se studenti učí britskou angličtinu, často se zároveň seznamují s těmito významnými postavami a jejich vlivem.

Globální vliv britských médií

Dalším důvodem preference britské angličtiny je vliv britských médií. BBC je jedním z nejrespektovanějších zpravodajských kanálů na světě. Je známo svou kvalitou, objektivitou a jasnou výslovností. Učební materiály často obsahují obsah od BBC a studenti se tak mohou učit angličtinu přímo posloucháním či čtením těchto zdrojů. Mimo to jsou britské seriály jako Doctor Who nebo Sherlock populární u širokého publika a často bývají používány jako doplňkové materiály v hodinách angličtiny.

Samozřejmě musíme zmínit také britskou kinematografii. Filmy jako Harry Potter, Sherlock Holmes a James Bond nepatří jen do knihoven, ale také do jazykových učeben. Toto mediální obsazení v jazykové výuce nejen zatraktivňuje studentský zájem, ale také usnadňuje učení pomocí autentických dialogů a kulturního kontextu.

Britské svátky a tradice

Není také na škodu, když se žáci seznamují s britskými svátky a tradicemi. Den Guy Fawkese, Vánoce ve stylu britské královské rodiny nebo Trooping the Colour jsou příklady kulturních událostí, které mohou obohatit výuku. Učitelé často používají tyto události jako témata pro slohové práce nebo konverzační cvičení. Tyto aktivity studentům přinášejí hlubší pochopení britské etiky a obyčejů, což jim následně pomáhá lépe chápat jazyk a jeho užití v přirozeném prostředí.

„Naučit se jazyk znamená naučit se kulturu.“ - Nelson Mandela

Tato slova zdůrazňují, že jazyk a kultura jsou neoddělitelné. Výuka britské angličtiny na školách tedy není jen o gramatice a slovní zásobě, ale o ponoření se do kultury, která jazyk formuje. To pak žákům poskytuje hladší cestu k plynulému a přirozenému užívání angličtiny v jejich budoucím životě.

Výhody výuky britské angličtiny

Britská angličtina se vyznačuje dlouholetou tradicí, která se často přenáší i do struktury výuky. Učitelé mají k dispozici bohatou škálu učebnic a výukových materiálů, které jsou specificky zaměřené na britskou formu jazyka. Díky tomu jsou vzdělávací programy pečlivě propracované a systematické, umožňují studentům postupně osvojovat jak jazykové dovednosti, tak i kulturní povědomí o britské společnosti. Například používání správné výslovnosti a gramatických pravidel může studentům pomoci snadněji porozumět a komunikovat v mezinárodním prostředí.

Jednou z hlavních výhod britské angličtiny je její zřetelná a stabilní výslovnost. Na rozdíl od některých jiných forem angličtiny jsou ve výslovnosti méně časté výjimky a regionální odchylky, což usnadňuje osvojení správného akcentu a intonace. To je důležité nejen pro mluvenou komunikaci, ale i pro porozumění mluvenému slovu při poslechu. Studenti tak mají vyšší šanci porozumět rodilým mluvčím z Velké Británie bez větších potíží.

Mezi další výhody patří i vliv britské literatury a kultury. Vzdělávání v duchu britské angličtiny často zahrnuje i studium děl klasických i moderních britských autorů. Tím se nejen rozšiřuje slovní zásoba a schopnost porozumění psanému textu, ale i kulturní obzory. Studenti se tak mohou lépe orientovat v historických a sociálních kontextech, které ovlivnily formování britské společnosti. Nevýznamnou roli hrají i přístupné filmy a seriály, kde je britská angličtina použita. Tento způsob výuky může být pro mnoho studentů velmi inspirativní a motivační.

Podle studie British Council z roku 2020 odhaduje, že více než 1,5 miliardy lidí po celém světě mluví anglicky, přičemž velká část z nich používá britskou verzi tohoto jazyka. Tato forma angličtiny se často využívá také v mezinárodních institucích a evropských obchodních kruzích, kde se považuje za standardní jazykovou verzi. Proto je výuka britské angličtiny strategicky výhodná pro budoucí kariérní vyhlídky studentů, kteří chtějí pracovat nebo studovat v mezinárodním prostředí.

Další výhodou je možnost snadnějšího cestování a komunikace v zemích, které byly historicky ovlivněny britskou kolonizací. Angličtina je v těchto zemích často druhým úředním jazykem a používání britské angličtiny zajišťuje lepší pochopení místních obyvatel. To může být nesmírně užitečné pro ty, kteří chtějí nejen cestovat, ale i navazovat osobní či obchodní kontakty v globálním měřítku.

„Britská angličtina nám poskytuje nejen jazykové nástroje, ale i hlubší porozumění kulturním a historickým souvislostem. Toto spojení dává našim studentům obrovskou výhodu na globální scéně.“ – Prof. Anne Stevenson, lingvistka.

Poslední, ale neméně důležitou výhodou je přístup k rozsáhlým online kurzům a výukovým materiálům, které jsou koncipovány podle standardů britské angličtiny. Internet nabízí nepřeberné množství zdrojů, od videolekcí a podcastů, až po interaktivní cvičení a testy, které jsou vhodné pro samostudium i pro práci pod vedením učitele. To vše může významně přispět k efektivnímu a zábavnému osvojení jazyka.

Zajímavá fakta a tipy

Zajímavá fakta a tipy

Britská angličtina má mnoho zajímavostí, které mohou obohatit nejen vaše jazykové dovednosti, ale také kulturní povědomí. Například věděli jste, že britská angličtina obsahuje mnoho slov, která se v americké angličtině nepoužívají, nebo mají úplně jiný význam? Klasickým příkladem je slovo boot, které v Británii znamená kufr auta, zatímco v Americe je to bota. Naopak, trunk v USA znamená kufr auta a v Británii je to kmen stromu.

Dalším zajímavým faktem je to, že Britové mají tendenci vyslovovat písmeno "r" jinak než Američané. Zatímco v americké angličtině je často silně artikulováno, v britské verzí se vyslovuje jemněji nebo vůbec ne, zvláště na konci slov. Tato výslovnost dává britské angličtině její specifický zvuk, který je považován za velmi elegantní.

Pokud máte zájem zlepšit svou britskou angličtinu, zde je pár tipů, které vám mohou pomoci:

Sledujte britské seriály a filmy

Sledování britských seriálů a filmů je skvělý způsob, jak se setkat s autentickou výslovností a slovní zásobou. Seriály jako "Sherlock", "The Crown" nebo klasické komedie jako "Fawlty Towers" vám nejen zpříjemní čas, ale také vás naučí mnoho o britské kultuře a jazyce.

Čtěte knihy a noviny v britské angličtině

Čtení britských novin jako "The Guardian" nebo "The Times" a knih od britských autorů vám poskytne bohatou slovní zásobu a hlubší pochopení gramatiky a stylistiky. Doporučujeme začít například s knihami od Charlese Dickense nebo Jane Austenové.

Navštěvujte jazykové kurzy zaměřené na britskou angličtinu

Mnoho jazykových škol nabízí kurzy zaměřené speciálně na britskou angličtinu. Tyto kurzy sledují specifika britské výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby, a často jsou vedené rodilými mluvčími z Velké Británie.

"Výuka britské angličtiny je skvělý způsob, jak se studenti mohou přiblížit jedné z nejbohatších kultur světa." – Dr. John Smith, profesor lingvistiky

Britská angličtina je nejen formálnější a zdá se být více "správná", ale má také svou vlastní krásu, kterou stojí za to objevit. Doufáme, že vám tyto tipy a fakta pomohou nejen zlepšit vaše jazykové dovednosti, ale také obohatí váš kulturní rozhled.

Sdílet:

Napsat komentář