blog

FCE neboli First Certificate in English je jednou z nejoblíbenějších jazykových zkoušek po celém světě a uznávají ji mnohé instituce a zaměstnavatelé. Ale jaká je vlastně úroveň této zkoušky a co konkrétně zahrnuje?

V tomto článku se podíváme na všechny důležité informace o FCE, od struktury zkoušky po praktické rady, jak se na ni správně připravit. Pokud uvažujete o tom, že byste se do této výzvy pustili, nebo hledáte informace, co očekávat, jste na správném místě.

Co je FCE?

FCE, oficiálně známé jako First Certificate in English, je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, kterou pořádá Cambridge Assessment English. Tento certifikát dokládá, že student má dostatečné znalosti angličtiny k tomu, aby je dokázal využít ve studiu či v pracovním prostředí. FCE odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Znamená to, že absolvování této zkoušky dokazuje pokročilé znalosti anglického jazyka.

FCE je zaměřeno na čtyři hlavní jazykové dovednosti: poslech, čtení, psaní a mluvení. Každá z těchto částí je hodnocena zvlášť a výsledná známka je průměrem všech těchto hodnocení. Zkouška je navržena tak, aby prověřila schopnost komunikovat efektivně v různých situacích, od každodenní komunikace až po složitější témata.

Zkouška je rozdělena do pěti hlavních sekcí: Reading and Use of English, Writing, Listening a Speaking. Každá část má svůj specifický formát a požadavky, které je nutné splnit.

"FCE je více než jen test. Je to důkaz vašich praktických dovedností v angličtině, které můžete použít ve skutečných situacích," říká Sarah Ellis, vedoucí zkoušek Cambridge English.

Potřeba certifikátu FCE je značná, zejména pokud hledáte práci nebo studium v zahraničí. Některé univerzity a zaměstnavatelé vyžadují tento certifikát jako důkaz jazykových dovedností, což může výrazně rozšířit vaše možnosti.

Certifikát je platný doživotně, což znamená, že jednou složená zkouška vám přinese užitek po celý život. I když se jazykové dovednosti časem mění, certifikát FCE zůstává platným důkazem vašich úspěchů v angličtině.

Úrovně FCE

Při přemýšlení nad tím, jaká je vlastně úroveň FCE, je nejlepší si ujasnit, co tato zkouška znamená a jaké schopnosti od vás očekává. FCE odpovídá úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň ukazuje, že osoba je schopná efektivně komunikovat v angličtině na středně pokročilé úrovni. To znamená, že byste měli být schopni zvládat běžné situace při pobytu v zahraničí, rozumět hlavním myšlenkám složitějších textů a bez problémů komunikovat s rodilými mluvčími.

Zkouška testuje různé oblasti jazykových dovedností, což zahrnuje čtení, psaní, poslouchání a mluvení. Každá z těchto částí je důkladně hodnocena a body se počítají dohromady, čímž se dospěje ke konečnému výsledku.

Co se týče čtení, očekává se, že kandidát rozumí hlavním bodům i v běžně složitějších textech, včetně delších popisů nebo článků. Psaní testuje schopnost vyjadřovat myšlenky jasně a strukturovaně, což zahrnuje psaní esejí, dopisů nebo článků.

"V roce 2023 složilo zkoušku FCE více než 300,000 studentů z celého světa, což svědčí o její popularitě a uznávání." - Cambridge Assessment English

Poslechová část vás vystaví situacím, kde budete muset rozumět rodilým mluvčím, ať už bývá jejich projev rychlý nebo mluvený se specifickým přízvukem. Poslední, ale neméně důležité, je mluvení, u kterého se hodnotí schopnost plynule a koherentně mluvit na různá témata.

Úrovni B2 odpovídá i schopnost diskutovat o konkrétních, ale i abstraktních tématech, například o kulturních rozdílech, vývoji technologií nebo změnách životního prostředí. Student by měl umět diskutovat a vyjadřovat své názory a argumenty přiměřeně a sebevědomě.

Dalším důležitým aspektem je posuzování známých i neznámých textů v širším kontextu. Tedy nejenže student rozumí samotnému textu, ale je schopen analyzovat jeho hlubší význam a vztah k jiným informacím.

V neposlední řadě by kandidát na úrovni B2 měl také být schopen chápat komplexní jak mluvený, tak i psaný projev, kde různé náznaky, idiomy a vyšší míra formálnosti jsou na denním pořádku. Také čím dál více se prosazuje digitální komunikace, kde studenti musí rozumět nejen klasickým textům, ale i e-mailům či zprávám na sociálních sítích.

Struktura zkoušky

Struktura zkoušky

FCE zkouška je vyvinuta tak, aby otestovala různé jazykové dovednosti uchazečů. Struktura zkoušky je rozdělena do pěti hlavních částí, z nichž každá se zaměřuje na jiné jazykové aspekty: čtení, psaní, užívání angličtiny, poslech a mluvení. Každá z těchto částí je navržena tak, aby poskytla komplexní hodnocení znalostí angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

První část, reading (čtení), testuje schopnost porozumět dlouhým textům a zhodnotit detailní i globální porozumění. Tato část obsahuje různé druhy úloh jako je porovnávání informací, zaměření na detaily nebo porozumění obecnému významu. Na tuto část je vyhrazeno 1 hodina a 15 minut.

Druhá část, writing (psaní), vyžaduje od uchazečů napsání dvou různých textů, což může zahrnovat dopis, článek, esej nebo zprávu. Uchazeči musí během jedné hodiny a dvaceti minut prokázat svou schopnost psát s jasností, přesností a vhodným stylem podle zadání.

Třetí část, use of English (užití angličtiny), se zaměřuje na gramatiku a slovní zásobu. Uchazeči plní různé úlohy jako je doplňování chybějících slov, tvorba nových slov z kořenových tvarů a transformace vět. Tato část trvá 45 minut.

Čtvrtá část, listening (poslech), zkouší schopnost porozumět mluvené angličtině. Obsahuje čtyři úlohy s různými typy poslechů, které mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuze nebo zprávy. Uchazeči mají 40 minut na vyplnění této části zkoušky.

Poslední část, speaking (mluvení), trvá přibližně 14 minut a obvykle probíhá ve dvojicích s jiným kandidátem a dvěma examinátory. Tato část je rozdělena do několika úkolů, jako je individuální mluvení, interakční diskuse a kolaborativní úloha. Uchazeči jsou hodnoceni podle schopnosti plynule mluvit, využívat bohatou slovní zásobu a reagovat na situace adekvátně.

Zkouška FCE je navržena tak, aby pečlivě a komplexně hodnotila dovednosti uchazečů ve všech aspektech angličtiny. Příprava na tuto zkoušku vyžaduje soustavnou práci a znalost konkrétních typů úloh. Při pochopení struktury zkoušky a požadovaných úkolů jsou studenti lépe připraveni na náročné požadavky.

"Učitelé často doporučují, aby studenti trénovali každý aspekt zkoušky odděleně, avšak nepodceňovali propojenost mezi všemi dovednostmi." - Eva Nováková, odbornice na jazykové zkoušky

Tipy k přípravě

Pro úspěšné zvládnutí FCE je nejdůležitější důkladná a dlouhodobá příprava. Pokud máte jasný plán a pravidelně se věnujete studiu, šance na úspěch se výrazně zvyšují. Nejprve je důležité seznámit se se strukturou zkoušky. FCE se skládá z pěti částí: čtení, psaní, užívání angličtiny, poslech a mluvení. Každá část má své specifické požadavky, a proto je dobré vědět, co přesně se po vás bude chtít.

Úspěch ve zkoušce hodně závisí na pravidelném tréninku. Dávejte si malé cíle, například denně přečíst kapitolu v anglické knize nebo napsat krátkou esej. Snažte se angličtinu zahrnout do svého každodenního života. Můžete si například nastavit telefon nebo počítač v angličtině, dívat se na filmy a seriály bez titulků nebo poslechnout podcasty. Všechny tyto aktivity vám pomohou zlepšit jazykové dovednosti.

Nenahraditelná je také praxe mluvení. Najděte si partnera na konverzaci, může to být rodilý mluvčí nebo někdo, kdo se také učí anglicky. Případně se můžete připojit k jazykovým kurzům nebo skupinám, kde budete mít příležitost pravidelně mluvit a získávat zpětnou vazbu. Zkoušky mluvení jsou často nejvíce obávané, ale čím více se budete cítit komfortně při mluvení, tím lépe zvládnete tuto část.

Připravte se na každý typ úkolu

Každá část zkoušky má své charakteristiky. Například při čtení a používání angličtiny budete potřebovat nejen dobrou slovní zásobu, ale i schopnost chápat kontext a význam textu. Proto je užitečné číst různé typy textů, jako jsou články, eseje nebo novinové zprávy. Pomůže vám to zvyknout si na různé styly psaní a slovní zásobu. Také si můžete dělat poznámky o nových slovech a frázích, které se naučíte, a pravidelně si je opakovat.

Při přípravě na psaní je důležité trénovat různé typy textů, které by se mohly objevit v testu. Můžete psát eseje, formální a neformální dopisy nebo zprávy. Nezapomeňte se zaměřit na gramatiku a správný pravopis. Pokud máte možnost, nechte své texty zkontrolovat učitelem nebo někým, kdo má velmi dobrou úroveň angličtiny, aby vám poskytl zpětnou vazbu.

„Klíčem k úspěchu je nejenom studovat, ale živý kontakt s jazykem a hlavně trénink na konkrétní formáty zkoušky, se kterými se setkáte. Procvičováním jednotlivých částí v reálném čase získáte jistotu a zlepšíte své schopnosti,“ říká jazykový expert.

Praxe dělá mistra

Poslech bývá jednou z nejsložitějších částí zkoušky. Snažte se poslouchat různé typy anglicky mluvených materiálů. Podcasty, písničky, audioknihy – cokoliv, co vám pomůže zlepšit sluchové dovednosti. Při poslechu se snažte dělat si poznámky a porozumět hlavní myšlence a podrobnostem. Čím více budete trénovat, tím lépe budete schopni pochopit různé přízvuky a mluvčí.

Posledním, ale neméně důležitým krokem je důkladně prostudovat oficiální materiály a procvičovat na vzorových testech. Získáte tak jasnou představu o tom, co vás čeká, a budete si moci lépe rozvrhnout čas na jednotlivé úlohy.

Příprava na FCE je náročná, ale při systematické a pravidelné práci se výsledky určitě dostaví. Hodně štěstí při studiu!

Co po úspěšném složení

Co po úspěšném složení

Takže jste úspěšně složili FCE! Blahopřejeme! Ale co nyní? Úspěšně složení této zkoušky otvírá několik dveří a možností, které byste měli prozkoumat. V první řadě můžete FCE využít pro studium v zahraničí. Mnoho univerzit a škol po celém světě uznává tento certifikát jako důkaz jazykových schopností. Díky tomu můžete studovat kurzy nebo celé programy v angličtině. Není nic lepšího než mít certifikát, který vám umožní splnit vaše vzdělávací sny.

Další výhodou FCE je zvýšení vaší zaměstnatelnosti. Mnoho zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí vyžaduje určitou úroveň angličtiny a FCE je skvělým způsobem, jak to prokázat. S tímto certifikátem se můžete ucházet o pozice, které vyžadují pokročilou znalost angličtiny, a zvýšit tak své šance na získání lepšího zaměstnání nebo povýšení.

"Certifikát FCE mi otevřel dveře k novým pracovním příležitostem a umožnil mi pracovat pro mezinárodní firmy," říká Jana Nováková, absolventka FCE.

Vyšší jazykové úrovně jsou dalším krokem, na který byste mohli přemýšlet. Po úspěšném složení FCE můžete zkusit například zkoušku CAE (Certificate in Advanced English), která je na úrovni C1 podle CEFR. To je další skvělý cíl, pokud si přejete vylepšit svoji angličtinu ještě více a otevřít si další možnosti ve vzdělávání a kariéře.

Nezapomeňme na osobní růst. Být schopný komunikovat v cizím jazyce na vysoké úrovni může zvýšit vaše sebevědomí a poskytnout vám nové sociální příležitosti. Angličtina je globální jazyk, což znamená, že s ní můžete cestovat a setkávat se s lidmi z různých kultur a zemí. Úspěšné složení FCE zkoušky vám tak může přinést nejen profesionální, ale i osobní benefity.

Pokračující vzdělávání

Pokud máte zájem pokračovat v jazykovém vzdělávání, některé organizace a školy nabízejí specifické kurzy zaměřené na úroveň po FCE. Tyto kurzy vám mohou pomoci zlepšit některé konkrétní dovednosti jako je psaní, mluvení nebo poslech. Navíc mnoho online zdrojů a aplikací vám může pokračovat v učení vlastním tempem.

Jednou z výhod úspěšného složení FCE zkoušky je také přístup k mezinárodní komunitě studentů angličtiny. Existuje mnoho fór, Facebook skupin a jiných online komunit, kde se můžete setkat se stejně zaměřenými lidmi, sdílet zkušenosti a rady. Tato komunita může být velkým podpůrným systémem během vašeho dalšího jazykového vzdělávání. Takže pokud jste úspěšně složili FCE, gratulujeme! Je to jen začátek, a mnoho příležitostí na vás čeká.

Sdílet:

Napsat komentář