Obchodní podmínky jazykových kurzů

Tyto Podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednateli kurzů. Podmínky se mohou bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější verze Podmínek je vystavena na webu www.kurzyhranice.cz a v Místě výuky definovaném v oddílu 1. Poslední aktualizace podmínek proběhla dne 5. 6. 2018.

1. Poskytovatel a předmět plnění

Poskytovatelem plnění je fyzická osoba Martin Staviař, IČ: 73741710, Karla Čapka 856, 75301 Hranice – Hranice I-Město, zapsán v Živnostenském rejstříku pod č. j. OŽÚ/23149/11, vydal Městský úřad Hranice; a fyzická osoba Ilona Švarcová, IČ: 43078087, Nádražní 1285, 75301 Hranice – Hranice I-Město, zapsána v Živnostenském rejstříku, č.j. OŽÚ/14509/16, vydal Městský úřad Hranice.

Předmětem plnění je poskytování jazykových kurzů pro veřejnost vyhlášených Poskytovatelem pro dané období na základě podmínek popsaných u jednotlivé nabídky kurzu.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě objednávky. Objednávka může vzniknout na základě zakoupení kurzu nabízeného na adrese www.kurzyhranice.cz telefonicky na čísle 604 422 770 nebo prostřednictvím e-mailu (kontaktní adresa: info@kurzyhranice.cz).

3. Platba a cena

  • a) Cena kurzu je určená na základě nabídky na adrese www.kurzyhranice.cz nebo na základě individuální dohody. Částka je splatná před zahájením kurzu na účet Poskytovatele v termínu stanoveném na faktuře, pokud se Objednatel s Poskytovatelem předem nedohodne jinak.
  • b) Účet Poskytovatele – viz platební údaje na faktuře.
  • c) Je nutné uvést variabilní symbol, který obdržíte od Poskytovatele.
  • d) Platba hotově není možná. Pokud nemáte účet, je možné provést úhradu poukázkou typu A.

Pokud využíváte akční nabídku „Přiveďte kamaráda“, je nutné sdělit jeho jméno. Slevu získává pouze Objednatel, který zve další osobu. Sleva je přiznána až po zaplacení druhou osobou („kamarádem“). Pokud druhá osoba kurzovné neuhradí, není sleva uznána a Objednatel je povinen slevu doplatit.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

  • a) neuhrazení ceny kurzu Objednatelem,
  • b) naplnění maximální kapacity kurzu,
  • c) nenaplnění minimální kapacity kurzu.

*Pokud se do konkrétního kurzu přihlásí minimálně 3 zájemci, je otevřen standardní skupinový kurz (standardně 17 dvouhodinových lekcí). V případě dvou zájemců je nabídnut zkrácený skupinový kurz (standardně 15 dvouhodinových lekcí) ve stejném termínu a za stejnou cenu. V případě jediného zájemce je nabídnuta individuální výuka (15 jednohodinových lekcí) ve stejné termínu a za stejnou cenu. Pokud Objednatel s alternativními variantami nebude souhlasit, má nárok na odstoupení od smlouvy.

Ve všech případech odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele má Objednatel nárok na vrácení uhrazené ceny kurzu v její plné výši.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

Plnění je zahájeno odsouhlasením cenové nabídky kurzu Objednatelem (vznikem smlouvy).

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu v následujících případech:

  • a) odstoupení od smlouvy před zahájením výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 20 % ze zaplacené ceny kurzu),
  • b) odstoupení od smlouvy do druhého týdne od zahájení výuky (bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z dohodnuté ceny kurzu),
  • c) odstoupení od smlouvy po druhém týdnu od zahájení výuky včetně (bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z dohodnuté ceny kurzu).

Do uplynutí lhůty pro zaplacení kurzů má Objednatel právo od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou (nebo prostřednictvím e-mailu).

6. Reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Musí obsahovat seznam a charakter jednotlivých vad. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, má Objednatel nárok na slevu z výuky.

Nároky plynoucí z nedostatečné kvality výuky je Objednatel povinen uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po uskutečnění prvních 3 výukových hodin.

7. Ochrana osobních údajů

Objednatel souhlasí s využitím osobních údajů poskytnutých při vytvoření smlouvy výlučně za účelem poskytování předmětu plnění smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas je udílen na dobu neurčitou, nebo dobu povolenou zákonem.

Objednateli náleží práva udělená na základě § 21 zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Poskytovatel se zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti osobních údajů a neposkytne tyto údaje třetím stranám.